PATVIRTINTA
                                                                                      Kelmės rajono savivaldybės tarybos
                                                                                      2011 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T- 285
KELMĖS R. UŽVENČIO VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kelmės r. Užvenčio vaikų lopšelio – darželio nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Užvenčio vaikų lopšelio – darželio (toliau – lopšelis – darželis) teisinę formą, priklausomybę, steigėją, adresą, lopšelio – darželio grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formą, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, lopšelio – darželio teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
          2. Oficialusis švietimo įstaigos pavadinimas – Kelmės r. Užvenčio vaikų lopšelis – darželis, trumpasis  pavadinimas –  Kelmės r. Užvenčio v. l – d (toliau tekste lopšelis – darželis). Lopšelis-darželis įregistruotas  Juridinių asmenų registre, kodas 190113931.
         3. Lopšelio – darželio  įsteigimo data- 1956 m. gruodžio 1 d.
         4. Lopšelio – darželio teisinė forma –  biudžetinė įstaiga.
         5. lopšelio – darželio priklausomybė – savivaldybės įstaiga.
         6. Lopšelio – darželio savininkas – Kelmės rajono savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kelmės  rajono savivaldybės taryba.
         7. Lopšelio – darželio buveinė – P. Višinskio g. 10, Užventis, Kelmės r.
         8. Švietimo įstaigos grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla.
         9. Švietimo įstaigos tipas- ikimokyklinio ugdymo mokykla.
         10. Lopšelio – darželio pagrindinė paskirtis- ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga – lopšelis-darželis.
         11. Mokymo kalba- lietuvių.
         12. Mokymo forma- dieninė švietimo įstaiga.
        13. Lopšelis – darželis  yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
II. LOPŠELIO -DARŽELIO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI,
FUNKCIJOS
       14.  Lopšelio – darželio veiklos sritis – švietimas.
       15. Lopšelio – darželio veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.DĮ – 226):
       15.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų  ugdymas, kodas 85.10.10,
       15.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20
       16. Lopšelio – darželio veiklos tikslas – teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį  ir priešmokyklinį ugdymą, laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.
      17. Lopšelio – darželio uždaviniai:
      17.1. saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo socialinį saugumą;
      17.2. puoselėti vaiko galias (intelektualines, emocijų, valios, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;
      17.3. skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti jo gebėjimus, puoselėti individualybę;
      17.4. padėti vaikams suvokti ir perimti bendražmogiškąsias vertybes;
      17.5. saugoti ir puoselėti vaikų kultūrą;
      17.6. šalinti ugdymosi netolygumus tenkinant individualius vaiko poreikius;
      17.7. užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą, palengvinti vaiko perėjimą nuo ugdymosi šeimoje prie institucinio ugdymo;
     17.8. sudaryti galimybes vaikui laiku pasiekti mokyklinę brandą;
      17.9. kurti partneriškus vaiko tėvų ( globėjų) ir lopšelio-darželio santykius, padėti gerinti vaiko ugdymo šeimoje kokybę.
     18. Vykdydamas jam pavestus uždavinius lopšelis-darželis:
     18.1. konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
     18.2. rengia ikimokyklinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa išleista 2002 m. rugpjūčio 9 d.  Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro;
     18.3. vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;
     18.4. teikia informacinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialią pagalbą, vykdo vaikų sveikatos priežiūrą;
     18.5. įvertina vaikų specialiuosius ugdymo poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
      18.6. organizuoja tėvų (globėjų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas( būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;
      18.7. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;
      18.8. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią saugią ugdymo ir darbo aplinką;
      18.9. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasis Švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;
     18.10. organizuoja vaikų maitinimą lopšelyje – darželyje;
     18.11. viešai skelbia informaciją apie lopšelio – darželio veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
     18.12. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
III. LOPŠELIO – DARŽELIO TEISĖS IR PAREIGOS
19. Lopšelis – darželis, įgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:
      19.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdimosi  veiklos būdus;
      19.2. kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;
      19.3. bendradarbiauti su  savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
      19.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
      19.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
      19.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506;2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka;
19.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
IV. LOPŠELIO – DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
20. Lopšelio – darželio veikla organizuojama pagal:
20.1. direktoriaus patvirtintą lopšelio-darželio strateginį planą, kuriam yra pritarusios lopšelio-darželio  taryba ir steigėjas;
20.2. direktoriaus patvirtintą lopšelio-darželio  metinę veiklos programą, kuriai yra pritarusios lopšelio – darželio taryba ir kitos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka;
21. Lopšeliui – darželiui vadovauja direktorius. Lopšelio-darželio direktorių skiria steigėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais pretendentams ir atviro konkurso organizavimo tvarka. Pareigoms skiriamas neterminuotai ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka.
22. Direktorius:
22.1. suderinęs su steigėju ar  jo įgaliotu asmeniu, tvirtina lopšelio – darželio vidaus struktūrą, lopšelio – darželio darbuotojų pareigybių sąrašą;
22.2. tvirtina pedagogų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo lopšelio-darželio darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
22.3. priima vaikus Kelmės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
22.4. suderinęs su lopšelio – darželio taryba, tvirtina lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisykles;
22.5. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, lopšelio – darželio vidaus darbo tvarkos taisyklėse nustato darbuotojų teises,  pareigas ir atsakomybę;
22.6. sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su ugdymu   ir  darbu susijusiais aspektais;
22.7. vadovauja lopšelio – darželio strateginio plano, metinės veiklos programos rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja lopšelio – darželio veiklą pavestoms funkcijos atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina lopšelio – darželio veiklą, materialinius ir intelektualinius išteklius;
22.8. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
22.9. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodinę grupę;
22.10. sudaro lopšelio – darželio vardu sutartis įstaigos funkcijoms atlikti;
22.11. organizuoja lopšelio – darželio dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
22.12. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja lopšelio – darželio turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų  valdymą ir naudojimą;
22.13. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją, pedagogams ir kitiems darbuotojams galimybę atestuotis it organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
22.14. inicijuoja lopšelio – darželio savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
22.15. bendradarbiauja su vaikų tėvais (globėjais), pagalbą vaikui, pedagogui ir lopšeliui-darželiui teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
22.16. atstovauja lopšeliui – darželiui kitose institucijose;
22.17. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams: direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir direktoriaus pavaduotojas ūkiui;
22.18. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
23. Lopšelio – darželio direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi lopšelyje – darželyje, už demokratinį lopšelio – darželio valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų lopšelio – darželio tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, lopšelio – darželio veiklos rezultatus, už gerą veiksmingą vaiko minimalios priežiūros įgyvendinimą.
24. Lopšelio – darželio direktorių ligos, laikino nedarbingumo, atostogų metu vaduoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
V. LOPŠELIO – DARŽELIO SAVIVALDA
24. Lopšelyje – darželyje veikia savivaldos institucijos: lopšelio-darželio taryba, pedagogų taryba.
25. Lopšelio – darželio taryba ( toliau – Taryba) yra aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija. Taryba telkia lopšelio-darželio tėvus (globėjus), pedagogus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio – darželio valdymui, padeda spręsti lopšeliui – darželiui aktualius klausimus, atstovauti lopšelio – darželio direktoriui, teisėtiems lopšelio – darželio interesams.
26. Taryba renkama kasmet. Į Tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus) deleguoja visuotinis tėvų susirinkimas, pedagogus – pedagogų taryba, bendruomenės atstovus – lopšelio – darželio darbuotojų susirinkimas.
27. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus- gali būti kviečiamas neeilinis Tarybos posėdis, arba pagal poreikį. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto tolygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas. Lopšelio – darželio direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestojo nario teisėmis.
28. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmame Tarybos posėdyje.
29. Taryba:
29.1. teikia siūlymus dėl lopšelio – darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
29.2. pritaria lopšelio – darželio strateginį planą, lopšelio-darželio metinę veiklos programą, lopšelio – darželio vidaus darbo tvarkos taisykles, kitus lopšelio – darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus lopšelio – darželio direktoriaus;
29.3. teikia siūlymų dėl lopšelio – darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio – darželio vidaus struktūros tobulinimo;
29.4. svarsto lopšelio – darželio lėšų naudojimo klausimus;
29.5. išklauso lopšelio – darželio metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų lopšelio – darželio direktoriui dėl lopšelio – darželio veiklos tobulinimo;
29.6. teikia savininkui siūlymų dėl lopšelio – darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
29.7. svarsto kitų lopšelio – darželio savivaldos institucijų , tėvų (globėjų) ir lopšelio – darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus lopšelio – darželio direktoriui;
29.8. teikia siūlymų dėl lopšelio –  darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant lopšelio – darželio materialinius, finansinius, ir intelektualinius išteklius;
29.9. svarsto lopšelio – darželio direktoriaus teikiamus klausimus.
30. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.
31. Taryba vieną kart per metus atsiskaito už savo veiklą lopšelio – darželio bendruomenei.
32. Pedagogų taryba – nuolat veikianti lopšelio – darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio – darželio direktorius, visi lopšelyje – darželyje dirbantys pedagogai, švietimo pagalbą teikiantys  specialistai – logopedas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
33. Pedagogų taryba:
33.1. inicijuoja lopšelio – darželio kaitos procesus;
33.2. formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;
33.3. dalyvauja planuojant lopšelio –  darželio ugdymo veiklą;
33.4. svarsto veiklos ir ugdymo programų įgyvendinimą ir ugdymo rezultatus;
33.5. aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, praktinius pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, pedagogų dalykinės ir pedagoginės kompetencijos ugdymo galimybes;
33.6. teikia lopšelio – darželio administracijai, mokytojų atestavimo komisijai siūlymus dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo;
33.7. sprendžia kitus pedagogų profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus.
34. Pedagogų tarybai vadovauja lopšelio – darželio direktorius.
35. Pedagogų tarybos posėdžius šaukia lopšelio – darželio direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai pedagogų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto tolygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas.
36. Pedagogų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir lopšelio – darželio direktoriaus teikiamais klausimais.
VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA
37. Darbuotojai  į darbą lopšelyje – darželyje priimami ir atleidžiami iš jo vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.
38. Lopšelio – darželio darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
39. Lopšelio – darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pedagogai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai – logopedas – atestuojami ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos  įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
VII. LOPŠELIO – DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ.
40.  Lopšelis – darželis valdo patikėjimo teise savivaldybės perduotą turtą, naudoja ir disponuoja juo steigėjo nustatyta tvarka.
41. Lopšelio – darželio lėšos:
41.1. valstybės biudžeto specialiųjų, tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
41.2. pajamos už teikiamas paslaugas;
41.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanos ir kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
41.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos;
41.5. parama;
42. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
43. Lopšelyje – darželyje finansines operacijas vykdo lopšelio-darželio buhalteris. Buhalterinė apskaita vykdoma vadovaujantis biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.
44. Lopšelio – darželio finansinės veiklos kontrolę vykdo Vyriausybės kontrolės įgaliotos institucijos ir savivaldybė.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
45. Lopšelio –  darželio nuostatus, suderinus su įstaigos taryba, tvirtina, keičia ir papildo Kelmės rajono savivaldybės taryba.
46. Lopšelio – darželio nuostatai keičiami ir papildomi savivaldybės, lopšelio – darželio direktoriaus ar įstaigos tarybos iniciatyva.
47. Lopšelis – darželis registruojamas Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.
48. Lopšelis – darželis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teisės aktų nustatyta tvarka.
_________________________________
Direktorė
Audronė Popovienė
2011.09.12
SUDERINTA
Kelmės r. Užvenčio vaikų
lopšelio – darželio
įstaigos tarybos 2011.10.07
posėdžio protokolu Nr. 3