PROJEKTAS ,,KELMĖS RAJONO UŽVENČIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PATALPŲ IR ĮRANGOS ATNAUJINIMAS“

Užventis

2013 m. kovo 29 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T-88, buvo pritarta  projekto „Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelio-darželio patalpų ir įrangos atnaujinimas“, Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-61-013 (toliau – Projektas), įgyvendinimui, parengtam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonės „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.

2013 m. birželio 15 d. pateikta paraiška Projektui sėkmingai perėjo vertinimo procesą ir Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija priėmė sprendimą Projektui suteikti paramą.

2013 m. lapkričio 19 d. buvo pasirašyta Projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-61-013 su Projektą įgyvendinančiąja institucija VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra.

Projektui buvo skirta 148.209,13 Eur (511.736, 48 Lt) suma iš ES regioninės plėtros fondo. Bendra projekto biudžeto suma sudarė 174.363,68 Eur (602.042,92 Lt)., iš jų 96.867,88 Eur (334.465,42 Lt) – Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Įgyvendinto Projekto dėka, buvo suremontuotos ir atnaujintos Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelio-darželio vidaus patalpos (remonto darbus atliko UAB „Grandinas“)

Įsigyta maitinimui (tiekėjas UAB „Arvitra Baltic“) skirta įranga:

Įsigyta ugdymui (tiekėjas UAB „Biznio mašinų kompanija“) skirta įranga:

Nupirkome kompiuterinę techniką (tiekėjas UAB „Nuklonas“):

 

Visose grupėse, bei metodiniame kabinete nupirkti nauji  baldai (kuriuos tiekė UAB „Artom“), pagerinantys teikiamų paslaugų kokybę, sudarydami geresnes ugdymo(si) sąlygas ikimokyklinio amžiaus vaikams ir geresnes darbo sąlygas įstaigos darbuotojams:

Taip pat Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelyje-darželyje buvo papildomai įrengta apsauginė signalizacija (signalizaciją įrengė UAB „Saugumas LT“), užtikrinanti atnaujinto pastato, įrangos, bei asmenų saugumą: